لیست اعضائ کلوپ کبوتران مسافتی شوش دانیال (ع)

سیدحسن نوری زاده
سیدحسن نوری زاده
09306011920
محمدسعدی
محمدسعدی
09303016116
حسین راشدی
حسین راشدی
09168426945
عامرسعدی
عامرسعدی
09050533225
سید دانیال موسوی
سید دانیال موسوی
09214857740
مهدی قربانی
مهدی قربانی
09168420341
حسین  شوشتری زاده
حسین شوشتری زاده
09168393566
موسی رازانی
موسی رازانی
09399856423
حجت  یاسینی
حجت یاسینی
09166408235
دانیال  برکات
دانیال برکات
09308590200
حسن منصوری
حسن منصوری
09028539498
احمد رسایی
احمد رسایی
09169438370